preloader
Przejdź do głównej treści

Komuny Paryskiej 20, Szczecin

Czcionka:

Kontrast:

BIP
BIP

Rada rodziców

Składka na Radę Rodziców w SP 18 jak co roku wynosi 50 zł

Nr konta: 60 1020 4795 0000 9902 0470 4641

Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Kowalik-Nowak

e-mail Rady Rodziców: rrsp18.szczecin@o2.pl

Rada Rodziców

Rada Rodziców,  to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach.

Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np: w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:

Art.53.

W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

Art.54.

Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.