Zajęcia lekcyjne w klasach I-III

KODEKS UCZNIAOpis: ksiega

 My uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej nr 18 wraz z nauczycielami wspólnie stworzyliśmy ten dokument,

 który stanowi rodzaj kontraktu między nami i reguluje zasady dobrego współdziałania i współżycia w szkole.

I.   Mam prawo :

* do nauki

* do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami

* pracy w Samorządzie Uczniowskim i kołach zainteresowań

* do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

* do odpoczynku podczas ferii i przerw świątecznych

* do indywidualnego toku nauki

* do przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, nauczycielowi swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień

* znać swoje oceny i uzasadnienie tych ocen

* do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo

* do pomocy w nauce w postaci zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej

* do własnych przekonań religijnych

II. Potrafię kulturalne i w koleżeński sposób zachować się w każdej sytuacji:

* znam i stosuję zwroty grzecznościowe

* kulturalnie wyrażam swoje poglądy

* mówię do kolegów i koleżanek po imieniu, nie używam wulgaryzmów

* pomagam młodszym i słabszym ode mnie

* szanuję swoich kolegów, pracowników szkoły, rodziców i innych dorosłych

* szanuję swoją i cudzą własność

* dbam o sprzęt i pomoce szkolne

* ubieram się schludnie i skromnie

* dbam o fryzurę ( nie farbuję włosów)

* pamiętam o zmiennym obuwiu

* pozostawiam rzeczy wartościowe w domu

* wiem jakie zasady zachowania i higieny obowiązują w toalecie

* mam wyłączony telefon komórkowy podczas zajęć, uroczystości i imprez kulturowych

III.  Podczas zajęć lekcyjnych:

*  słucham poleceń nauczyciela

* zgłaszam chęć odpowiedzi przez podniesienie ręki

* uważnie słucham osoby mówiącej

* pracuję w ciszy i w skupieniu

* staram się zgodnie współpracować w grupie

* punktualnie przychodzę na zajęcia

* gdy zadzwoni dzwonek czekam na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali

* dbam o bezpieczeństwo podczas zajęć

* nie wyśmiewam, nie krytykuję innych

III. Podczas przerw:

* nie biegam po klasie i po korytarzach

* ostrożnie schodzę po schodach

* zachowuję się cicho

* kulturalnie czekam w kolejce do sklepiku szkolnego

* w razie nieporozumień korzystam z pomocy wychowawcy                

 lub nauczyciela dyżurującego, nie wymierzam samodzielnie kary

* kulturalnie rozwiązuję konflikty

* zachęcam do cichej, zgodnej i wesołej zabawy

IV. Podczas uroczystości szkolnych:

* uważnie słucham

* zachowuję ciszę

* kulturalnie wyrażam swoje emocje

* dbam o miłą atmosferę

* z szacunkiem odnoszę się do wartości i tradycji

V. Podczas wyjazdów:

* słucham  i pilnuję się nauczyciela

* nie oddalam się od grupy

* podczas jazdy autokarem siedzę na wyznaczonym miejscu, zachowuję spokój, zostawiam po sobie ład i porządek

* w miejscach publicznych ( kino, teatr, filharmonia, itp.) zachowuję się kulturalnie i stosownie do okoliczności

* w środkach komunikacji miejskiej zachowuję się grzecznie, chętnie ustępuję miejsca osobom starszym

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ŁAMANIA KODEKSU

1.  wpis do dzienniczka ucznia

2.     upomnienie wychowawcy wobec uczniów całej klasy

3.     upomnienie dyrektora szkoły

4.     w razie zniszczenia mienia klasowego lub szkolnego naprawienie szkody lub odkupienie sprzętu

5.     w razie zniszczenia mienia innego ucznia naprawienie szkody lub odkupienie zniszczonego przedmiotu

6.     wykluczenie z imprez klasowych i szkolnych typu rozrywkowego (wyjście do kina, wycieczka klasowa)

7.     kara pracy na rzecz klasy lub szkoły po lekcjach

8.     w razie stałego nieprzestrzegania zasad o konsekwencjach zdecyduje Rada Pedagogiczna

 NAGRODY:

1.     Pochwała wychowawcy wobec klasy

2.     Pochwała dyrektora wobec społeczności uczniowskiej

3.     Pochwała, list gratulacyjny do rodziców

4.       Nagroda rzeczowa za wzorowe zachowanie i wysokie osiągnięcia edukacyjne

Opracowała mgr Elżbieta Piątek

Opis: 073.gif

Opis: http://www.ewahoff.republika.pl/gify/owoc121.gifZdrowo rozpocznij dzien.pptOpis: http://www.ewahoff.republika.pl/gify/owoc108.gif

Prezentacja wykonana przez p. Annę Pałaszewską

Opis: 073.gif

Wymagania programowe dla klasy II B- w/g nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2011/2012

(opracowała: Małgorzata Sadkowska)

·         WYMAGANIA KONIECZNE

Edukacja polonistyczna

1.       Uczeń:

·         słucha wypowiedzi dorosłych

·         stara się słuchać wypowiedzi dzieci

·         pełnym zdaniem odpowiada na pytania innych osób

·         rozmawia z nauczycielem i rówieśnikami na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

1.       Uczeń:

·         odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napisy

·         rozpoznaje i nazywa wszystkie litery alfabetu

·         rozróżnia dwuznaki, litery ze znakami diakrytycznymi

·         wyróżnia samogłoski i spółgłoski

·         dzieli słowa na głoski i sylaby

·         dzieli wyrazy na litery i sylaby

·         wyróżnia w zdaniach wyrazy, słowa

·         dokonuje syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów

·         czyta poprawnie krótkie, proste zdania

·         przepisuje poprawnie litery i wyrazy, zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych, przestrzegając zasad kaligrafii

·         pisze z pamięci proste wyrazy

·         uważnie słucha utworów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby

1.       Uczeń:

·         uczestniczy w zabawie teatralnej

·         posługuje się przygotowanym rekwizytem

·         odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki

Edukacja muzyczna

Uczeń:

·         zespołowo śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

·         odtwarza proste rytmy głosem lub na instrumentach perkusyjnych

·         wyraża nastrój muzyki pląsając

·         świadomie słucha muzyki

·         kulturalnie zachowuje się na koncercie, w trakcie śpiewania hymnu narodowego i szkolnego

Edukacja plastyczna

Uczeń:

·         rozpoznaje i nazywa barwy

·         wybraną techniką plastyczną ilustruje sceny i sytuacje inspirowane otoczeniem społecznym, przyrodniczym, literaturą

·         wykonuje proste rekwizyty

·         koloruje obrazki zgodnie z instrukcją

·         tnie papier po liniach

Edukacja społeczna i etyka
1.Uczeń:

·         potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

·         zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność

·         wie, że nie należy kłamać, zatajać prawdy

·         wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia

2.Uczeń:

·         współpracuje z innymi w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

·         przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięce

·         grzecznie zwraca się do innych osób w szkole

3.Uczeń wykazuje poczucie przynależności do rodziny i zna relacje między najbliższymi.
4.Uczeń:

·         zna zagrożenia ze strony innych ludzi

·         wie do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc

5.Uczeń:

·         właściwie reaguje na sygnały alarmowe i sytuacje niebezpieczne

·         przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy

·         wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można

6.Uczeń:

·         zna swój adres zamieszkania, status miejscowości, nazwę województwa

·         wie, że mieszka w Polsce i zna symbole narodowe

7.Uczeń nie niszczy otoczenia

Edukacja przyrodnicza
1.Uczeń:

·         rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, sadzie i ogrodzie

·         zna sposoby dostosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku

·         wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym

·         chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i lesie

·         wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zwierząt i roślin

·         wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt

·         rozumie potrzebę oszczędzania wody

·         wie, że należy segregować śmieci

2.Uczeń:

·         obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody

·         wie, jak zachować się w sytuacjach wywołanych groźnymi zjawiskami pogodowymi

Edukacja matematyczna
1.Uczeń:

·         tworzy zbiory, kolekcje

·         ustala równoliczność zbiorów, mimo obserwowanych zmian w układzie, wielkości elementów

·         określa położenie obiektów względem siebie

·         wyprowadza kierunki od siebie

·         orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje

·         kontynuuje regularny wzór

2.Uczeń:

·         przelicza obiekty kolejno i wstecz w zakresie 10

·         dolicza i odlicza w zakresie 10

·         zapisuje liczby cyframi w zakresie 10

·         poprawnie wymawia liczebniki

·         wyznacza sumy i różnice, manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych

·         dodaje i odejmuje w zakresie 10

·         porównuje liczby w zakresie 10

3.Uczeń:

·         mierzy długość linijką

·         waży przedmioty

·         odmierza płyny

·         nazywa dni tygodnia

·         zna nazwy miesięcy w roku

·         orientuje się do czego służy kalendarz

·         rozpoznaje pełne godziny na zegarze

4.Uczeń zna będące w obiegu monety

Zajęcia techniczne
1.Uczeń wykonuje proste zabawki z gotowych elementów
2.Uczeń:

·         utrzymuje porządek wokół siebie, podczas pracy i zabawy

·         bezpiecznie korzysta z narzędzi technicznych

·         wie, jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji

·         zna zasady obowiązujące pieszych poruszających się po drogach

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

Uczeń:

·         uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, przestrzegając reguł

·         pokonuje naturalne i sztuczne tory przeszkód

·         dba o to, by prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole

·         przestrzega zasad higieny

·         wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

·         pomaga niepełnosprawnym dzieciom

·         przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

·         WYMAGANIA PODSTAWOWE

Edukacja polonistyczna
1.Uczeń:

·         słucha wypowiedzi dzieci

·         stara się zrozumieć wypowiedzi innych

·         wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, czytanych i słuchanych tekstów

·         uczestniczy w rozmowach na tematy dotyczące zainteresowań, doświadczeń i przeżyć oraz literatury

·         rozmawia w kulturalny sposób i stosuje zwroty grzecznościowe

2.Uczeń:

·         czyta ze zrozumieniem symbole, piktogramy, znaki informacyjne, tabelki, schematyczne rysunki, wykresy wynikające z realizowanych treści

·         słucha w skupieniu czytanych tekstów literackich

·         czyta i rozumie proste, krótkie teksty

·         w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela

·         pisze poprawnie zdania, uwzględniając równomierne położenie i jednolite pochylenie wyrazów

·         przepisuje zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych

·         pisze z pamięci krótkie zdania

·         korzysta z podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów pod kierunkiem nauczyciela

3.Uczeń przygotowuje proste rekwizyty do zabaw teatralnych.

Edukacja muzyczna

Uczeń:

·         śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie

·         rozpoznaje niektóre ze słuchanych utworów muzycznych; wyraża swe doznania różnymi sposobami

·         wie, że muzykę zapisuje się za pomocą znaków notacji muzycznej

·         gra na dostępnych mu instrumentach perkusyjnych i przedmiotach akustycznych

·         akompaniuje do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych z wykorzystaniem różnych przedmiotów, instrumentów perkusyjnych i niemelodycznych

·         reaguje na zmiany tempa, dynamikę i wysokość dźwięków

Edukacja plastyczna

Uczeń:

·         wykorzystuje narzędzia multimedialne

·         chętnie podejmuje różnorodne działania, związane z edukacją plastyczno – techniczną

·         posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura

·         ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią i muzyką

·         wykonuje proste projekty plastyczne w zespole

·         tworzy przedmioty charakterystyczne dla regionu, w którym mieszka

·         projektuje i wykonuje różnorodne formy użytkowe

Edukacja społeczna i etyka

1.Uczeń:

·         dba o dobro własne i innych

·         buduje pozytywny obraz samego siebie

·         przeżywa satysfakcję z własnego działania i osiąganych wyników

·         podejmuje próby samooceny

2.Uczeń wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych.
3.Uczeń pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.
4.Uczeń wykazuje poczucie przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej.
5.Uczeń wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób.
6.Uczeń:

·         szanuje pracę własną i innych, wie że pieniądze otrzymuje się za pracę

·         rozumie, że należy dostosowywać swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny

7.Uczeń:

·         podejmuje zadania wymagające troskliwości i opiekuńczości

·         akceptuje różnice miedzy ludźmi, uczy się zachowań tolerancyjnych i szacunku dla odmienności

8.Uczeń zna zawody osób, które mogą pomóc w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach
9.Uczeń:

·         wie, że Polska znajduje się w Europie i w należy do Unii Europejskiej

·         rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

Edukacja przyrodnicza

1.Uczeń:

·         rozpoznaje powszechnie znane rośliny i zwierzęta w różnych środowiskach przyrodniczych

·         potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia zwierzętom i roślinom

·         zna zasady prowadzenia prostych hodowli i upraw

·         wie, jaką rolę odgrywają w środowisku rośliny i zwierzęta

·         potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka i dla człowieka ze strony środowiska przyrodniczego

·         wie jak postępować ze zwierzętami domowymi i dzikimi i jak im pomagać w różnych porach roku

·         zna zasady segregowania śmieci

·         wie, dlaczego należy korzystać z opakowań ekologicznych

2.Uczeń:

·         rozumie komunikaty meteorologiczne podawane w radio i w telewizji

·         ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych

·         nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla różnych pór roku

Edukacja matematyczna
1.Uczeń:

·         dąży do wykonania rozpoczętego zadania

·         rozumie i określa kierunki w przestrzeni

·         wyprowadza kierunki od innych osób

·         dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę danej figury lub przedmiotu

·         rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią i stosuje zapis cyfrowy oraz znaki działań

2.Uczeń:

·         przelicza zbiory w zakresie 20, korzystając z konkretów lub rysunków

·         porównuje liczby w zakresie 20

·         liczy kolejno i wstecz w zakresie 20

·         wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 20

·         wykorzystuje dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych

3.Uczeń:

·         mierzy długości różnymi miarkami

·         odmierza ilości płynów różnymi miarkami

·         zna pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina

·         posługuje się kalendarzem

·         rozpoznaje godziny na zegarze

·         porównuje wyniki pomiarów

4.Uczeń:

·         zna banknoty będące obecnie w obiegu

·         posługuje się pieniędzmi do 10 zł

·         zna pojęcie długu i wie, że trzeba go spłacić

Zajęcia techniczne
1.Uczeń:

·         wie, jak ludzie dawniej wykorzystywali siły natury

·         ma elementarną wiedzę z zakresu techniki niezbędnej w jego życiu

·         zna ogólne zasady działania niektórych urządzeń domowych

·         projektuje i wykonuje różnorodne płaskie i przestrzenne formy użytkowe, korzysta z różnorodnych przedmiotów i materiałów dostępnych w otoczeniu

·         w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu

2.Uczeń:

·         organizuje swoje miejsce pracy

·         bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych

·         wie jak bezpiecznie korzystać z roweru

·         wie, jak należy się zachować w sytuacji wypadku

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

1.Uczeń poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne.
2.Uczeń:

·         reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

·         wykonuje ćwiczenia równoważne

3.Uczeń:

·         rzuca i chwyta, kozłuje i toczy piłkę

·         rzuca do celu

·         bierze udział w grach i zabawach zespołowych

·         uczestniczy w wycieczkach

4.Uczeń:

·         wie jak zapobiegać chorobom

·         rozumie, że należy właściwie się odżywiać

5.Uczeń akceptuje różnice między ludźmi, przejawia szacunek dla ich
odmienności.

·         WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Edukacja polonistyczna

1.Uczeń:

·         uważnie słucha dzieci i dorosłych

·         rozumie wypowiedzi innych

·         wypowiada się poprawnie gramatycznie

·         stosuje w mowie elementy techniki języka mówionego

2.Uczeń:

·         słucha w skupieniu i ze zrozumieniem czytanych tekstów literackich

·         biegle czyta ze zrozumieniem symbole, tabelki, schematyczne rysunki, wykresy wynikające z realizowanych treści

·         czyta płynnie krótkie teksty

·         czyta lektury wskazane przez nauczyciela

·         pisze kształtnie i starannie litery, wyrazy, zdania, uwzględniając kształt właściwy liter, poprawne ich łączenie oraz równomierne położenie i jednolite pochylenie

·         bezbłędnie i starannie przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych

·         pisze z pamięci wyrazy i krótkie zdania zgodnie z wymową

·         potrafi samodzielnie korzystać z podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów

3.Uczeń:

·         aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych

·         samodzielnie przygotowuje proste rekwizyty i się nimi posługuje

Edukacja muzyczna

Uczeń:

·         z uwagą i zaangażowaniem słucha utworów muzycznych i je rozpoznaje

·         wykonuje staranne ilustracje do wysłuchanej muzyki

·         bezbłędnie odtwarza melodie poznanych piosenek

·         chętnie akompaniuje do piosenek na różnych instrumentach perkusyjnych

Edukacja plastyczna
Uczeń:

·         potrafi wypowiedzieć się na temat wykonanej przez siebie pracy

·         sprawnie posługuje się różnymi środkami i technikami plastycznymi

·         sprawnie tnie papier po liniach

·         swobodnie wypowiada się na temat wybranych dziedzin sztuki

·         właściwie organizuje swoje stanowisko pracy

Edukacja społeczna i etyka

Uczeń:

·         trafnie ocenia postępowanie swoje i innych

·         dokonuje samooceny

·         wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony innych ludzi

·         chętnie i zgodnie współpracuje z rówieśnikami i z dorosłymi

·         przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych

·         stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie

·         niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych

·         wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem, ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach

Edukacja przyrodnicza

1.Uczeń:

·         samodzielnie prowadzi proste hodowle

·         segreguje śmieci

·         uzasadnia potrzebę oszczędzania wody

·         wie, że należy szanować przyrodę ożywioną i nieożywioną

·         zna nazwy niektórych roślin i zwierząt chronionych

Edukacja matematyczna

1.Uczeń:

·         wykonuje i kończy rozpoczęte zadanie

·         sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określanie kierunków, stosunków przestrzennych, wskazanie cech wielkościowych

·         rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe

2.Uczeń:

·         dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, także w pamięci

·         posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 20

3.Uczeń:

·         rozumie i stosuje w praktyce pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina

·         oblicza upływ czasu na zegarze – pełne godziny

4.Uczeń:

·         sprawnie posługuje się pieniędzmi – do 10 zł

·         potrafi zaplanować zakupy

Zajęcia techniczne

1.Uczeń:

·         sprawnie konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu

·         potrafi powiedzieć jak działa wybrane urządzenie domowe

2.Uczeń:

·         ma świadomość konieczności właściwej organizacji pracy

·         rozumie, że jako uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

1.Uczeń rozumie konieczność rozwijania sprawności fizycznej
2.Uczeń sprawnie pokonuje tor przeszkód
3.Uczeń:

·         uprawia wybraną dyscyplinę sportową

·         zna zalety aktywnego wypoczynku

4.Uczeń:

·         dba o prawidłową postawę ciała w każdej sytuacji

·         chętnie uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie chorobom i promowanie zdrowego stylu życia

ZAJĘCIA KOMUTEROWE

·         WYMAGANIA KONIECZNE

Uczeń:

·         Siedzi w prawidłowy sposób przy komputerze

·         Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażąć własnego zdrowia

·         Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

·         Zna nazwy i potrafi wskazać elementy zestawu komputerowego

·         Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia i wyłącza komputer, zamyka i otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatury

·         Zna podstawowe narzędzia Przybornika: Zaznacz, Wypełnij kolorem, Elipsa, Ołówek, Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Gumka ,Linia, Krzywa, Tekst ;Paleta kolorów: kolory podstawowe, kolory niestandardowe

·         Umie uruchomić gry komputerowe

·         WYMAGANIA PODSTAWOWE

·         Uczeń:

·         Umie kopiować i wklejać elementy rysunku

·         Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego

·         Umie wybrać kolor, krój i rozmiar czcionki

·         Przepisuje proste teksty

·         Umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy

·         WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń:

·         Umie pomniejszać i powiększać elementy rysunku

·         Zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze

·         Umie napisać prosty tekst